Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện

Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018

Kết quả tự đánh giá ( KQ KIEM TRA CLBV 2018 – TU DANH GIA)

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2017

Kết quả do sở y tế kiểm tra ( KQ KIEM TRA CL BV 2017 – SO Y TE)
Kết quả tự đánh giá ( KQ KIEM TRA CLBV 2017 – TU DANH GIA)

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

Kết quả do sở y tế kiểm tra ( KQ KIEM TRA CL BV 2016 – SO Y TE)
Kết quả tự đánh giá ( KQ KIEM TRA CLBV 2016 – TU DANH GIA)

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2015

Kết quả do sở y tế kiểm tra ( KQ KIEM TRA CL BV 2015 – SO Y TE)
Kết quả tự đánh giá ( KQ KIEM TRA CLBV 2015 – TU DANH GIA)