Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học Hội Nội tiết Đái tháo đường Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Gia Đình lần thứ nhất